Thực hiện tốt việc đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh và thực hiện quyền, nghĩa vụ thuế

Lượt xem:


Hiện nay, trên địa bàn huyện Krông Pắc sắp bước vào mùa vụ thu hoạch nông sản (Sầu riêng). Nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và tình hình sản xuất, kinh doanh thương mại đúng các quy định của pháp luật.

CB, GV, NV ngành Giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành, tuyên truyền, vận động  các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động kinh doanh mua, bán nông sản (Sầu riêng) trên địa bàn huyện thực hiện tốt các quy định trong đăng ký kinh doanh hoạt động kinh doanh và thực hiện quyền, nghĩa vụ thuế.

Nội dung tuyên truyền việc thực hiện đăng ký kinh doanh và quyền, nghĩa vụ thuế của UBND huyện Krông Pắc