UBND huyện Krông Pắc, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên 2017

Lượt xem:


 Thông báo số 255/TB-UBND, ngày 19/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc về việc tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017

225.TB.UBND_Page_1225.TB.UBND_Page_2225.TB.UBND_Page_3225.TB.UBND_Page_4225.TB.UBND_Page_5

                                                                                                                          Nguồn tin: Việc Làm Đà Nẵng