Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL-GVMN năm 2020.

Lượt xem:


Thực hiện Công văn số 724/PGDĐT ngày 01/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc về việc Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL-GVMN năm 2020.

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ ngày 07/10/2020 đến ngày 09/10/2020, khai mạc 7 giờ 30 ngày 07/10/2020 tại Trường THCS Ea Yông.

+ Thành phần tập huấn: Đối với các trường Mầm non, Mẫu Giáo: 04 người (BGH, 01GV cốt cán). Đối với các cơ sở ngoài công lập : Chủ cơ sở hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn( 01 người).

+ Nội dung tập huấn gồm:

– Vai trò của dinh dưỡng và nguyên tắc chế độ dinh dưỡng hợp lý trong phòng dịch bệnh cho trẻ mầm non;

– Xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non;

– Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non;

– Nâng cao năng lực cho giáo viên trong tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương;

– Nâng cao năng lực cho giáo viên trong tổ chức các hoạt động phát triển phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương;

– Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương

– Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ.

– Hỗ trợ cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1;

– Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Thành Luân – CV phòng GDĐT.